2024-01-15

Referat af bestyrelsesmøde mandag den, 15.Januar 2024 på ejendomskontoret Wagnersvej 7H.

Tilstede: Mikkel Warming, Marianne Sørensen, Birgit Lund, Betina Friis, Anette Nielsen, suppleant Jytte Jensen, Driftleder Henrik Hoff Poulsen. Fraværende: suppleant Emil Begtrup-Bright.

Referat Betina Friis

Dagsorden

  • Godkendelse af referat
  • Meddelelser fra/til Drifleder
  • Meddelelser fra/til Formand
  • Meddelelser fra/til Bestyrelsesmedlemmer
  • Affaldsindsamling
  • Sager fremtvungen af udviklingen
  • Budgetkontrol
  • Uafsluttede sager
  • Eventuelt

Godkendelse af referat

Tilføjelser til referat af 20.november 2023: Arbejdet med at opsætte gitre i vinduer der kan åbnes i vores kældre, var ikke næsten færdige, det var udført. Der blev ikke stemt om fordeling af køkkener på afdelingsmødet men det blev drøftet. Referat af 20.november 2023, godkendt.

Meddelelser fra/til Driftleder, Formand samt Bestyrelsesmedlemmer

Tilbud fra Colas på ny asfaltbelægning, vej + vendeplads ved blok 3 er godkendt. Arbejdet kan først udføres når Hofor er færdige med deres arbejde omkring fjernvarmen til haveforeningen. Vi er blevet præsenteret for en ny indkøbsportal, som vi skal bruge, men som også er billigere. AKB kommer senere med retningslinier omkring hvilke energimærker vi skal købe, når det drejer sig om køle/fryseskab samt komfur. Arbejdet omkring ventilation i kondiklubben, opstartes snart. Henrik har fået lavet en liste på de beboer som står først til at få indsat nyt køkken og det foregår på den måde som beskrevet i referat af 20.november 2023.

Affaldsindsamling

Tages op på næste møde.

Sager fremtvungen af udviklingen

Affaldsindsamling, som tages op på næste møde.

Budgetkontrol

Vi har stadig ikke modtaget vores fulde afregning fra renoveringsprojektet. Det er tidligt på året så intet at tilføje for nuværende.

Uafsluttede sager

Storskrald rummets placering arbejdes der videre med. Omkring udskiftning af tyndslidte gulve i lejlighederne, tages op på et senere tidspunkt. Henrik indhenter tilbud på beskæring af grønt. Grenene hænger langt ude ved stakit omkring flagstang, de bliver beskåret til foråret. Træ i midten ved blok 11 er blevet for høj og generer en del beboer på grund af manglende lys i deres bolig. Henrik kigger på det til foråret om det skal beskæres eller fjernes. Der er problemer med det grønne nedskæringsaffald om hvor det skal placeres samt hvem der afhenter det. Henrik er i dialog med Københavns kommune.

Eventuelt

Nyhedsbrevet der skulle været udsendt inden jul er forsinket. Der bliver arbejdet på at lave et nyt nyhedsbrev som forventes at blive uddelt snarest.

Næste bestyrelsesmøde mandag den, 19.februar kl. 17.00 på ejendomskontoret.